Sirnoota darban keessatti horsiisee bulaaf xiyyeeffannoon kennamuufii dhabuu fi kan dagatamanii turan yoo ta'u,haala qilleensa hammaataa naannoo hawaasni kun keessa jiraatu irraa ka'ee miidhama jiraattotaa fi qabeenya uumamaa irra gahu salphisuudhaan. Mootummaan naannoo Oromiyaa weerara lafaa fi ijaarsi seeraan alaarratti tarkaanfii olaantummaa seeraa kabachiisuuf fudhachuu eegale mootummaan federaalaas ni deeggara-Ministeera Misooma Magaalaa OBN Bit 25,2011 - Weerarri lafaa fi ijaarsi seeraan alaa kan babal'ate; hoggansi mootummaa itti gaafatamummaa seeraan kennameef bahuu dhaburraa kan. 99/1997 Labsii Kaffaltii Itti Fayyadama Lafa Baadiyyaafi Gibira Galii Hojii Qonnaa Mootummaa Naannoo Oromiyaa Irra. Karoorri Motummaan Wayyanee Dhaloota isaa irraa kaasee Ummata Oromoo fi Cunqurfamoota Sabaa fi Sabllamoota Etoophia keessaa jiraatan jireenya lafa isaanii irraa buqqisee hiyyoomsuudhan qabeenya isaanii saamee humna isaa yeroo irraa gara yerootti. Mata Duree Gabaabaa Labsiin kun “Labsii Magaalota. THE OROMIA NATIONAL REGIONAL STATE MEGELETA OROMIA Heera Mootummaa Naannoo Oromiyaa Fooyya'ee Bahe Labsii Lak. Nuti akkuma Shaggar dhufnee kutaa itti-ramadamne seenneen (kutaa 11-ffaa) barsiisaan keenya kan Afaan Amaaraa nu barsiisu: "ka'aatii maqaa keessan, magaalaa irraa dhuftanii fi mana barumsaa irraa dhuftan himaddhaa" nuun jedhe. Gama biraatin yoo ibsamu labsichi lafa naannoo bulchiinsa magaalaatti master pilaanidhan daangeffamerratti raawwatinsa hinqabu jechuudha. Baayyinni ummata Oromiyaa miliyoona 40tti tilmaamama. Dabalataaniis hojii humnaa (labour) garaagaraa barbaachuuf gara magaalaatti godaanuun jireenya gadadoo fi hiyyuumaan guuttame jiraachuuf saaxilama. 510 Me gusta · 617 personas están hablando de esto. 94/1997 fi 108/1998. Naannoon Oromiyaa naannoo Tigraayitiin alatti naannoolee hafan hundumaa waliin kan wal-daangessitu yemmuu ta’u, bal’inni lafa ishee iskuwer kiloo meetira 363,136 kan ta’e, naannoo uumamaan badhaatee fi jireenyaaf mijataa kan taate yemmuu ta’u, godinaalee 20, bulchinsa Magaalaa 16, Anoolee 349 fi gandoota 7,262 tiin kan. As part of Oromia Radio and Television Organization (ORTO), TV Oromiyaa is See more a government-owned and operated television station producing and airing newscasts and sports. July 2, 2016 Namni guyyaa kaleessaa magaalaa Awwadaayitti ajjechaa raawwate to'annoo jala oole. Walgahii kana irratti Oromootni Sweden, England, Czeck Republic, Switzerland, Holandaa irraa ka dhufanii fi 'Germany' kessa bakka adda addaa ka. Ebla 30, 2017 Abdii Boruutiin Finfinnee (Google) Dhiyoo kana faayidaa addaa naannoon Oromiyaa Finfinneerraa qabu ilaalchisee mootummaan Wayyaanee labsii mata dureen isaa "የኦሮሚያክልል በፊንፊኔ/አዲስ አበባ ላይያለውን ሕገ-መንግስታዊ ልዩጥቅም ለመወሰን የወጣ አዋጅ" jedhu baasuun ni yaadatama. 25, 2015, young Oromo protesters demanding a halt to Addis Ababa Integrated Regional Development plan, also known as Addis Ababa Master Plan, swarmed Ambo and Mendi towns, located in the western parts of Ethiopia. Caffeen Oromiyaa torbee wal ga'ii geggeesseen labsii kana keessaa sadii haqee jira. 61/1994 akka foyya’etti irra deebiidhaan foyyeessuuf bahe marii bal’aan erga irratti taasifameen booda Caaffeen wixinicha raggaasee jira. Naannoo Oromiyaatti Haala Itti Fayyadama Lafa Baadiyyaa Invastimantiif Tahu Murteessuu Labsii Bahe : Labsii Lak 3 Bara 1987. Namoonni argan BBC'tti akka dubbatanitti har'a ganama magaalaa Finfinnee kutaa. Wixinee Labsii Magaalaa Finfinnee Wayyaaneen Qopheeffatte Wal-geenyee Haa Didnu! Tulluu Caalii irraa Diraamaa Wayyaneen maqaa "Labsii Naannoon Oromiyaa Dantaa Heeraan Finfinnee /Addis Ababa/irraa qabu Murteessuuf bahe jedhamee waamamuu danda'ajedhee qopheeffate keessi isaa yeroo ilaalamu maqaa isaa wajjin iyyuu wal hin fakkaatu. Mata Duree Gabaabaa. Naannoon kun walumatti lafa-Oromoo jedhamee yoo beekkamu lafa walakeessaa fi kibba Itoophiyaa qabata, kunis yeroo amma lafa sabni Oromoo hin taane irra jiraatu of keessatti qabata. Gaalalle ilaalla Lafa seenaa dhaqna. Seenaa Gabaabaa Hundeeffama Komishinii Poolisii Oromiyaa. fi magaalaa, magaalaa fi baadiyyaa cimsuudhaan misooma ariifachiisaa ummanni sadarkaa sadarkaan irraa fayyadamu mirkaneessuuf; Akkaataa Heera Mootummaa Naannoo Oromiyaa Fooyya'ee Bahe Labsii Lak. “Lafa bowwaa” jechuun lafa bishaaniin yookiin sababa biraatiin miidhamee eegumsaa fi kunuunsa barbaadu jechuudha. 3/1985'n kan hundaa'anii dha. Wixinee Labsii Magaalaa Finfinnee Wayyaaneen Qopheeffatte Wal-geenyee Haa Didnu! Tulluu Caalii irraa Diraamaa Wayyaneen maqaa “Labsii Naannoon Oromiyaa Dantaa Heeraan Finfinnee /Addis Ababa/irraa qabu Murteessuuf bahe jedhamee waamamuu danda’ajedhee qopheeffate keessi isaa yeroo ilaalamu maqaa isaa wajjin iyyuu wal hin fakkaatu. 20) urban land in the region. The Oromo Community Association of South Australia-OCASA was established on the ninteenth day of June 2002 incorporated under the Association Incorporation Act 1985. Labsii fooyya'iinsaa kanarratti Paartiileen morkitoota Oromiyaa kan birootis hoogganoota isaanii yoo hirmaachisan gaariidga. Lafa Oromoo balabatoota Habashaa fi loltuu isaaf hiree, bara baraan magaalaan babal'achaa dhuffe. ===== Raawwii hojii bara kaa keessatti jijjiramni gaariin kan itti galma'e keessayyu gama bu'uuraalee misooman, lafa sababa inveestimantiin qabame osoo hin misoomin ture deebsisu, hirmaana uummataa, galii idilee fi mana qopheessa sassaabun fi kkf irratti bu. Labsii Qaamota Raawwachiistuu Mootummaa Naannoo Oromiyaa Aangoofi Ga'ee Hojii Isaanii MurteessuufBahe Lak. Wayyaaneen mormii lafa raasu waggaa tokkoo san irraa dandamattee tuffii isii itti fufuu kan dandeesse hanqina keenyaan malee jabina mataa ishiin miti. Yeroo ammaa kana kaappitaala birrii biiliyoona 2 ol horaateera. labsii qaamolee raawwachiiftuu oromiyaa hundeessuf ba'e 144/2001 fi. Mootummaan EPRDF(TPLF) Labsii Master Plan Finfinnee fi Magaaloota Oromiyaa To'achuuf Baasee Caffeen Oromiyaa Raggasiise Guutummaatti Dura Dhaabbachuun Qeerroon Bilsummaa Ibsa Qabxii 7 Baase. 216/2011 jedhamee kan ragga'e yoo ta'u wixineen labsii Gumii Bulchiinsa Abbootii Seeraa irra deebiidhaan hundeessuuf. "Lafa bowwaa" jechuun lafa bishaaniin yookiin sababa biraatiin miidhamee eegumsaa fi kunuunsa barbaadu jechuudha. Mootummaan naannoo Oromiyaa weerara lafaa fi ijaarsi seeraan alaarratti tarkaanfii olaantummaa seeraa kabachiisuuf fudhachuu eegale mootummaan federaalaas ni deeggara-Ministeera Misooma Magaalaa OBN Bit 25,2011 - Weerarri lafaa fi ijaarsi seeraan alaa kan babal'ate; hoggansi mootummaa itti gaafatamummaa seeraan kennameef bahuu dhaburraa kan. Dabalataaniis hojii humnaa (labour) garaagaraa barbaachuuf gara magaalaatti godaanuun jireenya gadadoo fi hiyyuumaan guuttame jiraachuuf saaxilama. Lafa qonnaa isaa dhabe taanaan oomisha oomishuu hin danda`u. CAFFEE: Adoolessa 26/2010 Caffeen Wixineewwan Labsii sadii irratti marii uummataa /Public Hearing/ Dilbataafi Sanbata dhufu qaamolee hawaasaa waliin ni gaggeessa. 6 caalu kan dheeratuufi hanga ammaatti garuu daawwattoonni Km -1. Sirnoota dabran keessatti aadaan magaalaa qilleensa farra Oromoo ta’een waan guutamee, akkasumas Oromoon sirna abbaa lafaatin lafa baadiyyattin waan walitti hidhameef magaalaatti kan godaanu xiqqaa ture. "Lafa," jechuun lafa baadiyyaafi magaalaa naannoo Oromiyaa keessatti argamu jechuudha. Labsii baafatte kanaanis daangaan ishee hanga Magaalota Buraayyuu, Laga Xaafoo Laga Daadhii, Sabbataa, Galaan fi kkf walakkaa isaaniitti akka bal'atu ummata Oromoo fi Mootummaa Naannoo Oromiyaa waliin osoo hinmariyatin seera baafatte. Wixinee Labsii Magaalaa Finfinnee Wayyaaneen Qopheeffatte Wal-geenyee Haa Didnu! Tulluu Caalii irraa Diraamaa Wayyaneen maqaa "Labsii Naannoon Oromiyaa Dantaa Heeraan Finfinnee /Addis Ababa/irraa qabu Murteessuuf bahe jedhamee waamamuu danda'ajedhee qopheeffate keessi isaa yeroo ilaalamu maqaa isaa wajjin iyyuu wal hin fakkaatu. jiraachuu ifatti karaa media of harka qabuun labsii dabarfatee jira, Sochii kana dhaabsiisuu fi bulchiinsa Magaalaa finfinnee to'achuuf, qabeenya uummata Oromoo saaminsa irraa hambisuuf, fi Oromoon nagaan qee'eef qabeenyaa isaa irratti abba biyyummaa isa akka mirkaneeffatuuf bakka jirru maraa halduree tokko malee maqaa. Ambo magaalaa Oromiyaa gara dhihaatti aanaa Amboo keessatti argamtu. Biiroo Lafa Baadiyyaa fi Eegumsa Naannoo Oromiyaa Biiroon lafa baadiyaa fi eegumsa naannoo oromiyaa labsii lakk. TV Oromiyaa is a satellite television station from Adama, Ethiopia, providing News shows. Ammas kan magaalaa kan taate ( MinneapolisMN. "Kaleessa magaalaa Awwadaayitti namichi ajjechaa raawwate to'annoo jala oole" jedha,madii oduu motumaa nanoo oromiyaa. Wixineewwan labsii qaamolee hojii mootummaa raggaasisuu qofa osoo hin ta’iin hojiirra oolmaasaatiifis hojjechuun gahee miseensota caffichaa akka ta’es Obbo Isheetuun hubachiisaniiru. Kutaa Tokko Tumaalee Waliigalaa 1. Walgahiin kun kan geggeeffame Ebla (May) 1, 2010 yommuu ta’u walgahicha ka qopheesse koree ABO Awurooppaati. The Oromo Community Association of South Australia-OCASA was established on the ninteenth day of June 2002 incorporated under the Association Incorporation Act 1985. Related Posts Ilma Abbaa Gadaa Bitootessaa hanga Bitootessaatti Caffeen labsii gurmaa'ina qaamolee raawwachiiftuu mootummaa…. 721/2004tiin jijjirraa maqaa waan raawwanuuf qaamni mormu yoo jiraate, guyyaa beeksifni kun bahee jalqabee guyyaa 20keessatti yoo hin dhiyaatiin waliigaltee dhiyaate fudhannee kan mirkanneesinuuf tauu ni beeksifna. Mootummaan Naannoo Oromiyaa kan isin hooggantan lafa magaalaa keessaa geggeeffamaa jira; Oromoofi Oromummaafis balaa guddaadha. Oromia NRS Laws. hawaasota magaala Finfinnee fi naannoo ishee jiran hawaasa akka Galaan, Gulallee, Abbichuu, Tulamaa fi knf irratti seenaa ummatoota kanaa balleessuuf. Kutaa Tokko 'finnaalee Waliigalaa 1. Kanaafuu, buuura labsii liizii lafa magaalaa Lakk. Dhaabbanni Raadiyoo fi Televizyinaa Oromiyaa Istudiyoo ammaayyaa Magaalaa Adaamaatti ijaarsisuun teeknooloojii addunyaa amma irratti jirtutti fayyadamuun odeeffannoo tamsaasu itti fufe. Walgahii kana irratti Oromootni Sweden, England, Czeck Republic, Switzerland, Holandaa irraa ka dhufanii fi ‘Germany’ kessa bakka adda addaa ka. OROMIYAA MAGALATA Gatiin Tokko Unit Price QABEENTAA Labsii Lak. Ammas kan magaalaa kan taate ( MinneapolisMN. “Harargee bahaa magaala Qarsaa lafa raaree tan qotee bulaan kumaa tamatti lakkaa wamu ganama horii irratti gadi bobaasu ani karameetriin hangana ja’ee hinbeekuu yooxiqaate lafa sana haxurasaatiin naanawuun miilaan daqiiqaa 40 olnamatti nifudhata garuu kan nama ajaa’ibu wanti OPDO ja’aniintun Abaa qabeenyaa tigree tokkof kananii inniis kuduraa irratti oomishee ganamaafi galgala makiinaa. FIIGICHA IRREECHA MAGAALAA FINFINNEE IRRAATTI ARTISTI FUNYEEN NAMOONNI HUMNA JAJJABEESITUU. D) Naannoo Oromiyaa irraatti eenyuu osoo hin ta'iin mootumma Naannoo oromiyaatu dhimma kamirratu karoora baafata malee hormii sinirra darbee lafa Oromiyaa hiraachuuf hin karoorfaatu. Qonnaan bultootni Oromoo miliyoonotaan. Ta 'us ji'oota lama dura waltajjii Magaalaa Naqamteetti geggeeffameen jaarsoliin biyyaa fi namootni bebbeekkamoon hoggantootni Paartii OFC akka hiikaman Muummicha Ministeeraa FDRI kab. Oct 8, 2018 Caffeen mootummaa naannoo Oromiyaa labsii gurmaa'inaa haaraa qaamolee raawwachiiftuu mootummaa naannoo Oromiyaa irra deebidhaan gurmeessu, aangoo fi hojii isaanii murteessuuf bahe raggaasise. July 2, 2016 Namni guyyaa kaleessaa magaalaa Awwadaayitti ajjechaa raawwate to’annoo jala oole. [DHRTVO 26 11 09]:-Magaalichatti lafti seeraan ala qabamee ture hek. Ilmaan Oromoo kan kumaatamaan lakkaawaman qe'ee isaaniiti akka buqa'an godhaman. CAFFEE: Adoolessa 26/2010 Caffeen Wixineewwan Labsii sadii irratti marii uummataa /Public Hearing/ Dilbataafi Sanbata dhufu qaamolee hawaasaa waliin ni gaggeessa. 130/ 1999," jedhamee waamamuu ni danda' a. WMM/Lafaa Bul/M/Adoolaa Woyyuu. 510 Me gusta · 617 personas están hablando de esto. 61/1994 akka foyya’etti irra deebiidhaan foyyeessuuf bahe marii bal’aan erga irratti taasifameen booda Caaffeen wixinicha raggaasee jira. Dhimmi master plaanii magaalaa Finfinnee otuu irratti mari'atamiinii fi furmaata tokko hin argatiin dhimma magaalaalee Oromiyaa fiduun, magaalaalee naannoo Oromiyaatti cehanii labsii kana baasuun, isa karaa master pilaanichaa gochuun isaan danqee ture, harka biraatiin magaalaalee naannoo Finfinnee jiran, Finfinneetti dabaluuf yokaan. 3/1985'n kan hundaa'anii dha. BREAKING NEWS | QEERROO: Bitootessa 1/2015 Goototni Dargaggootni Qeerroon Barattootni Oromoo Yuunibarsiitii Jimmaa, Kolleejjii Barsiisota Jimmaa, Manneen Barnoota Sadarkaa 2ffaa Jimmaa fi Dargaggootni Oromoo Magaalaa Jimma FDG Jabeessanii Itti Fufuu Muktar Kadirii fi Dammaqee Mokonni Of Irraa Arhian. 216/2011 keewwata 45 irratti ifatti tumameera. Biiroon Misooma magaalaa fi manneen Oromiyaa hojii waggaa bara 2008 irratti godinaalee 18 fi magaalota 16'n waliin gamaaggami gaggeesse. 99/1997 Labsii Kaffaltii Itti Fayyadama Lafa Baadiyyaafi Gibira Galii Hojii Qonnaa. 179/2005 Labsii Ejansii Misoomaafi Maanaaji-mantii Lafa Magaalaa Mootummaa Naannoo Oromiyaa Hundeessuuf Bahe Sagantaalee, imaammata misoomaafi maanaajimantii lafa magaalaa keessatti ibsaman hojiirra oolchuudhaaf haala qindaa'een hogganuun barbaachisaa ta'ee waan argameef; Magaalota naannichaa keessatti sirna. kana malee sirni abbaa hirree uummata Oromoo lafuma isaa waliin uummata Oromoo dhabamsiisuuf tattaaffataa jiru,magaalota Oromiyaa kan akka. hawaasota magaala Finfinnee fi naannoo ishee jiran hawaasa akka Galaan, Gulallee, Abbichuu, Tulamaa fi knf irratti seenaa ummatoota kanaa balleessuuf. Naannoo Oromiyaa jechuudha. Labsii Qaamota Raawwachiistuu Mootummaa Naannoo Oromiyaa Aangoofi Ga'ee Hojii Isaanii MurteessuufBahe Lak. Abdii Boruutiin. 46/1994 keewwata 49 (3) (a) tiin kan kanatti aanu labsameera. Maqaan Galma kanaa akkuma mataduree irraa mul'atu Jiddu gala Galma Aadaa OROMOO magaalaa Finfinnee jedhama. Naannoon Oromiyaa naannoo Tigraayitiin alatti naannolee hafan hundumaa waliin kan wal-daangessitu yemmuu ta'u, bal'inni lafa ishee sikuwera kiloo meetira 363,136 kan ta'ee, naannoo uumamaan badhaatee fi jireenyaaf mijataa kan taate yemmu ta'u, godinaalee 20, bulchinsa Magaalaa 16, Aanolee 349 fi gandoota 7,262 tiin kan caaseffame. OROMIYAA MAGALATA Gatiin Tokko Unit Price QABEENTAA Labsii Lak. Naannoo Oromiyaatti Haala Itti Fayyadama Lafa Baadiyyaa Invastimantiif Tahu Murteessuu Labsii Bahe : Labsii Lak 3 Bara 1987. Magaallan gugguddoon biraa Oromiyaa keessatti argaman Adaamaa, Amboo, Asallaa,Bishooftuu, Dambidoolloo, Fiichee, Gimbii,Gobbaa, magaalaa Jimmaa, Mattuu, Nagallee Booranaa, Naqamtee, Shaashamannee fi Walisoodha. Labsii Lafa Magaalaa 'Liiziin' Qabachuu Lakkoofsa 721/2004 waggaa ja'aan dura fooyyeffame kana akka yeroo isa duraa hunda sochiiwwan dinagdee biyyattii saffisaan waan guddateef akkasumas 'dambiiwwanii' fi qajeelfamoonni labsicha waliin ba'an rakkoo kan qaban waan ta'aniif fooyyessuun barbaachiseera. Mul'ata Bara 2012tti N/ Oromiyyaatti. 25, 2015, young Oromo protesters demanding a halt to Addis Ababa Integrated Regional Development plan, also known as Addis Ababa Master Plan, swarmed Ambo and Mendi towns, located in the western parts of Ethiopia. Oromia National Regional State Laws labsi liisii lafa magaalaa oromia. 20) urban land in the region. Lafa Oromoo naannoo Finfinnee akka lakkobsa Itiyoophiyaatti bara 1995 fudhatameef itti gaafatamaan Obbo Abbaay Tsehaayyee fi kaampaanii isaan keessaa harka qabani dha jedhan. Duula waraanaa kana duuba taa'ee kan hoogganu Jeneraalota ADWUI tahuun mirkanii dha. 721/2004tiin jijjirraa maqaa waan raawwanuuf qaamni mormu yoo jiraate, guyyaa beeksifni kun bahee jalqabee guyyaa 20keessatti yoo hin dhiyaatiin waliigaltee dhiyaate fudhannee kan mirkanneesinuuf tauu ni beeksifna. :::!) '"Lafa," jechuun lafa baadiyyaafi magaalaa naannoo Oromiyaa keessalli argamu jechuudha. Qonnaan bultootni Oromoo miliyoonotaan. Sababni dhugaa garuu lafa Oromiyaa akka fedhanitti gurguratanii galii ofii guddifachuuf Mootummaa Naannoo Oromiyaa laafiisuuf yaadameeti. 4 jalatti ifatti taa'een raawwatinsi labsii kanaa lafa baadiyyaa Naannoo Oromiyaa keessatti argamu hundarrattiidha. Kutaa Tokko Tumaalee Waliigalaa 1. Naannoo guddicha Itiyoopiyaa - Oromiyaa guutuu keessatti Sadaasa bara 2015 eegalee akkasumas naanoo Amaaraatti Adoleessa bara 2016 eegale hirironni gurguddoofi hin eegamne godhamaniiru. Faaksii: +251115500640. Gaalalle ilaalla Lafa seenaa dhaqna. Ambo magaalaa Oromiyaa gara dhihaatti aanaa Amboo keessatti argamtu. Waajirri bulchinsaa fi misooma magaalaa Oromiyaa kan jedhamu, wajira waldaa qonnaan bultootaa itophiyaa, kan Obboo Abdallaa Soonneessaa kan ture, kiraayidhaan keessa jiraachaa turan. Naannoo guddicha Itiyoopiyaa – Oromiyaa guutuu keessatti Sadaasa bara 2015 eegalee akkasumas naanoo Amaaraatti Adoleessa bara 2016 eegale hirironni gurguddoofi hin eegamne godhamaniiru. Labsii kana boodas miseensota amanamoo wayyaanee kan tahan Godinaalee Oromiyaa kanneen akka Harargee, Baalee, Arsii, Wallaggaa, Shawaa Bahaa, Iluu Abbaa Booraa fi Jimmaa keessaa murna amanamaa TPLF taheen hojii irraa ari’amaniiru. Mootummaan Naannoo Oromiyaa kan isin hooggantan lafa magaalaa keessaa geggeeffamaa jira; Oromoofi Oromummaafis balaa guddaadha. “Lafaa fi Qabeenya Lafaan Walqa-bate” jechuun lafa magaalaa fi qabeenya hin sochoone lafa sana irratti argamu jechu dha. Labsii Lak 131 Bara 1999 labsi liisii lafa magaalaa oromia. Abdii Boruutiin. Its main objectives are to provide a service that assists the settlement& welfare needs, promote cultural diversity,assist the socio-cultural settlement of Oromo community in South. Bakkichi dur yawattaaddarooch migib maaddaraajjaa / qindoomina / nyaata hoomaa waaraanaa jedhamees beekkama. Hoggantoota Paartii OFC ilaalchisee ,namootni kun to 'annoo Mootummaa Naannoo Oromiyaa jala akka hinjirre beekamuu qaba. 99/1997 Labsii Kaffaltii Itti Fayyadama Lafa Baadiyyaafi Gibira Galii HojiÑonnaa Mootummaa Naannoo Oromiyaa Irra Deebi'uun Fooyyessuuf Bahe Fuula I Labsii Lak. Mootummaan labsii yeroo ariifachiisaa labse Manni Maree Ministirootaa har'a walga'ii ariifachiisaa taa'en har'aa kaasee labsii yeroo ariifachiisaa hojiirra oolu labseera. Biiroo pablik sarvisii fi Misooma humna nama Oromiyaa. Ijoolleen dabaree dabareen kaatetoo akkuma inni jedhe sanitti, bakka irraa dhufte himatte. Mata Duree Gabaabaa. 510 Me gusta · 617 personas están hablando de esto. hawaasota magaala Finfinnee fi naannoo ishee jiran hawaasa akka Galaan, Gulallee, Abbichuu, Tulamaa fi knf irratti seenaa ummatoota kanaa balleessuuf. Labsii kana boodas miseensota amanamoo wayyaanee kan tahan Godinaalee Oromiyaa kanneen akka Harargee, Baalee, Arsii, Wallaggaa, Shawaa Bahaa, Iluu Abbaa Booraa fi Jimmaa keessaa murna amanamaa TPLF taheen hojii irraa ari'amaniiru. 20) urban land in the region. Mata Duree Gabaabaa Labsiin kun "Labsii Magaalota. Bara ittiaanu, 1975, Assallaatti seeraan sosochi barattoota keessa galudhaan hirmaannaa bal'ina qaba jedhamee waamamu dndayu taasiissa turee. 46/1994 የተሻሻለው የኦሮሚያ ክልል ሕገ መንግሥት አዋጅ ቁጥር ፵፮/፲፱፻፺፬ Oromia Regional State Revised Constitution Proclamation No. Lafa magaalaa Suluultaa 29 11 2011 OBN Oromiyaa [Oromia Broadcasting Network] 9,503 views. Biiroo pablik sarvisii fi Misooma humna nama Oromiyaa August 12, 2018 · Gurma'insi haaraan kun caasaa hangaa gandaa jiru kan ilaalattu fi haala qabatama naannoo keenyaa giddugaleessa kan godhate waan ta'eef yeroo dheeraa kan fudhatees yoo ta'e yeroo gababaa keessaatti ragaa guutuu isiin biraan geenya. (The Horn Post) — On Wednesday, Nov. Ol ka’iinsi lafaa naannoo Amboo meetira 2101 yeroo ta’u laatiitiyuudii fi loongitiyuudiin ishii 8059’N 37051’E ta’a. 61/1994 akka foyya’etti irra deebiidhaan foyyeessuuf bahe marii bal’aan erga irratti taasifameen booda Caaffeen wixinicha raggaasee jira. Sirnoota dabran keessatti aadaan magaalaa qilleensa farra Oromoo ta’een waan guutamee, akkasumas Oromoon sirna abbaa lafaatin lafa baadiyyattin waan walitti hidhameef magaalaatti kan godaanu xiqqaa ture. Sababni dhugaa garuu lafa Oromiyaa akka fedhanitti gurguratanii galii ofii guddifachuuf Mootummaa Naannoo Oromiyaa laafiisuuf yaadameeti. Wixineewwan labsii qaamolee hojii mootummaa raggaasisuu qofa osoo hin ta’iin hojiirra oolmaasaatiifis hojjechuun gahee miseensota caffichaa akka ta’es Obbo Isheetuun hubachiisaniiru. Sababoota muraasa: **Keewwata 2 (5): Dhalattoota sabaan Oromoo jechuun Oromoota magaalattii keessaafi Godina Addaa Oromiyaa Naannawa Finfinnee jedheetu hiike. 181 /2008 µ jedhamee waamamuu QLGDQGD·D 2. 721/2004 tiin jijjiirraan maqaa waan rawwatamuuf kan mormu yoo jiraate guyyaa beeksifni kun bahee jalqabee guyyaa 20 keessati akka dhiyaatu ni beeksifna. Lafa Oromoo balabatoota Habashaa fi loltuu isaaf hiree, bara baraan magaalaan babal'achaa dhuffe. Kanaafuu, EMMLMO aangoo fi gahee hojii labsii fi dambii ibasameen kennammeef bu'uura godhachuun magaalota Bulchiinsa Mootummaa Naannoo Oromiyaa hunda keessatti sirna misoomaa fi manaajimentii lafa magaalaa ammayyaa'aa, milkaa'aa ta'een ragaa qindaa'aa teeknooloojiin deeggaramee, misooma Lafaa magaalaa pilaaniin hoogganuun, dabarsa. Bal'inna lafaan Kuubaa, Bulgaariyaa, Xaaliyaanii fi Ingliziin yoo walitti dabalaman hamma Oromiyaa hin gayan. 123033 tae 01 keessatti mana jireenyaa qaban Aadde Yeshii Diquutti ni Obbo Masfiin Mindaayee Magaalaa Dalloo Sabroo maqaa kiyyaan galmaaee Magaalaa Roobee Ganda Caffee gurguranna waan jedhaniif kan mormu yoo jiraate, beeksifni. “Lafa bowwaa” jechuun lafa bishaaniin yookiin sababa biraatiin miidhamee eegumsaa fi kunuunsa barbaadu jechuudha. Galaanii fi Laga Xaafoo Laga Daadhiitti namoonni malaammaltummaan mootummaa fi ummata Birrii biiliyoona 5 ol dhabsiisan adabaman. Biiroon Misooma magaalaa fi manneen Oromiyaa hojii waggaa bara 2008 irratti godinaalee 18 fi magaalota 16'n waliin gamaaggami gaggeesse. 1ffaa 4 (Nifaas silki Laaftoo, Eekkaa, Kolfeefi Gullallee) bara barnootaa 2010 akka saaqamuu danda'amutti baajeta waliigalaa Qr. Wixineen Qaamolee Raawwachiiftuu Fi Seektara Mootummaa Oromiyaa Ifoome [OBN 15 12 2010, Adaamaa]:- Qaamolee raawwachiiftuu fi seektara mootummaa naannoo Oromiyaa labsii haradhaan hundeessuf wixineen qopha'e Biiroo Pablikii Sarvisii fi Misooma Humna Namaa Oromiyaatin ifoome. BBC News Afaan Oromoo - Oduu Haala siyaasa Oromiyaa fi biyyaa akkasumas badhaafamuu Dr. 20) urban land in the region. Dhimmi master plaanii magaalaa Finfinnee otuu irratti mari’atamiinii fi furmaata tokko hin argatiin dhimma magaalaalee Oromiyaa fiduun, magaalaalee naannoo Oromiyaatti cehanii labsii kana baasuun, isa karaa master pilaanichaa gochuun isaan danqee ture, harka biraatiin magaalaalee naannoo Finfinnee jiran, Finfinneetti dabaluuf yokaan. Dabalataaniis hojii humnaa (labour) garaagaraa barbaachuuf gara magaalaatti godaanuun jireenya gadadoo fi hiyyuumaan guuttame jiraachuuf saaxilama. Caffeen Oromiyaa torbee wal ga'ii geggeesseen labsii kana keessaa sadii haqee jira. 130/ 1999," jedhamee waamamuu ni danda' a. 99/1997 Labsii Kaffaltii Itti Fayyadama Lafa Baadiyyaafi Gibira Galii HojiÑonnaa Mootummaa Naannoo Oromiyaa Irra Deebi'uun Fooyyessuuf Bahe Fuula I Labsii Lak. Daandii Lafa Jalaa (Holqa Soof-Umar) Holqi Soof-Umar umama dinqisiisaa Daandii Lafa keessaa kano Laga Waabee yeroo 7 01 qaxxaamuramee km 15. WMM/Lafaa Bul/M/Adoolaa Woyyuu. 11/2007Biiroo Industrii fi Misooma magaalaa. Seerri dantaa Oromiyaan magaala Finfinnee irraa qabdu, heera biyyattiin akeekame, akka bayuuf gaafii fi dhiibbaan godhamus, wixineen seeraa kuni woggaa 20 booda yeroo jalqabaaf kan dhugoome. Godiina Shawaa Bahaa Magaalaa Bishooftuu keessatti jarreen chaaynaa warshaa harree keessatti qalanii gara biyya alaatti ergan dhaabamuu mormuun Kamiisa Fuulbaana 08 bara 2016 mormii ba’ameen namni tokko ajjeefamuu ka biraa tokko du’u hin oolu jedhamuu fi sadaffaan madaa’uu jiraatonni ibsanii jiru. Naannoon kun walumatti lafa-Oromoo jedhamee yoo beekkamu lafa walakeessaa fi kibba Itoophiyaa qabata, kunis yeroo amma lafa sabni Oromoo hin taane irra jiraatu of keessatti qabata. Oromiyaa badhaatuu. ‏‎Mul'ata Bara 2012tti N/ Oromiyyaatti Dandeetti. Faaksii: +251115500640. OROMIYAA ORO MIA MAGALATA MEG EL ETA Gatiin Tokko Unit Prices QABEENTAA Labsii Lak. Naannoo guddicha Itiyoopiyaa – Oromiyaa guutuu keessatti Sadaasa bara 2015 eegalee akkasumas naanoo Amaaraatti Adoleessa bara 2016 eegale hirironni gurguddoofi hin eegamne godhamaniiru. Ebla 30, 2017 Abdii Boruutiin Finfinnee (Google) Dhiyoo kana faayidaa addaa naannoon Oromiyaa Finfinneerraa qabu ilaalchisee mootummaan Wayyaanee labsii mata dureen isaa “የኦሮሚያክልል በፊንፊኔ/አዲስ አበባ ላይያለውን ሕገ–መንግስታዊ ልዩጥቅም ለመወሰን የወጣ አዋጅ” jedhu baasuun ni yaadatama. Ambo magaalaa Oromiyaa gara dhihaatti aanaa Amboo keessatti argamtu. Abdii Boruutiin* Dhiyoo kana faayidaa addaa naannoon Oromiyaa Finfinneerraa qabu ilaalchisee mootummaan Wayyaanee labsii mata dureen isaa "የኦሮሚያ ክልል በፊንፊኔ/አዲስ አበባ ላይ ያለውን ሕገ-መንግስታዊ ልዩ ጥቅምን አስመልክቶ የተዘጋጀ የጥናት ሰነድ" jedhu tokkos dhiyaatee jira. Caffeen labsii gurmaa'ina qaamolee raawwachiiftuu mootummaa irra deebidhaan gurmeessu raggaasise Finfinnee, Fulbaana 28,2011(FBC)- Caffeen labsii gurmaa'inaa haaraa qaamolee raawwachiiftuu mootummaa naannoo Oromiyaa irra deebidhaan gurmeessu, aangoo. Akkata labsii irratti ibsame fi Qonnaan bulaa waliin irratti waligalameen Debisa basii raawwachuu fi bishan jallisiiitti karaa bu'aa qabeessa ta'een fayyadamu. Mootummaan naannoo Oromiyaa weerara lafaa fi ijaarsi seeraan alaarratti tarkaanfii olaantummaa seeraa kabachiisuuf fudhachuu eegale mootummaan federaalaas ni deeggara-Ministeera Misooma Magaalaa OBN Bit 25,2011 - Weerarri lafaa fi ijaarsi seeraan alaa kan babal'ate; hoggansi mootummaa itti gaafatamummaa seeraan kennameef bahuu dhaburraa kan. Magaalaan Amboo naannoo Oromiyaa godina Shawaa Dhihaa kessatti argamti. Wixineen Qaamolee Raawwachiiftuu Fi Seektara Mootummaa Oromiyaa Ifoome [OBN 15 12 2010, Adaamaa]:- Qaamolee raawwachiiftuu fi seektara mootummaa naannoo Oromiyaa labsii haradhaan hundeessuf wixineen qopha'e Biiroo Pablikii Sarvisii fi Misooma Humna Namaa Oromiyaatin ifoome. Wayyaaneen mormii lafa raasu waggaa tokkoo san irraa dandamattee tuffii isii itti fufuu kan dandeesse hanqina keenyaan malee jabina mataa ishiin miti. Labsii Lakk. OROMIYAA ORO MIA MAGALATA MEG EL ETA Gatiin Tokko Unit Prices QABEENTAA Labsii Lak. Kutaa Tokko Tumaalee Waliigalaa 1. Akka hubatamuuf, yeroo Obbo Elemoo Qilxuu humna hamma tokko fudhatee Oromiyaa dirree bahaa seenu, Addi Bilisummaa Oromoo magaalaa Finfinnee keeysatti bara 1973 keeysa qaata lafa jala dhooksaan ykn icctiin ijaaramee ture. Mootummaan labsii yeroo ariifachiisaa labse Manni Maree Ministirootaa har’a walga'ii ariifachiisaa taa'en har'aa kaasee labsii yeroo ariifachiisaa hojiirra oolu labseera. Oromiyaa (kan Ingiliffa keessatti Oromia jedhame barreeffamu, kan garuu barreeffama Afaan Oromoo keessatti Oromiyaa jedhamee beekamu) kunizzin kutaalee Itoophiyaa saglan keessaa tokko taate dha. TV Oromiyaa is a satellite television station from Adama, Ethiopia, providing News shows. “Harargee bahaa magaala Qarsaa lafa raaree tan qotee bulaan kumaa tamatti lakkaa wamu ganama horii irratti gadi bobaasu ani karameetriin hangana ja’ee hinbeekuu yooxiqaate lafa sana haxurasaatiin naanawuun miilaan daqiiqaa 40 olnamatti nifudhata garuu kan nama ajaa’ibu wanti OPDO ja’aniintun Abaa qabeenyaa tigree tokkof kananii inniis kuduraa irratti oomishee ganamaafi galgala makiinaa. Dhiyoo kana faayidaa addaa naannoon Oromiyaa Finfinneerraa qabu ilaalchisee mootummaan Wayyaanee labsii mata dureen isaa “የኦሮሚያ ክልል በፊንፊኔ/አዲስ አበባ ላይ ያለውን ሕገ–መንግስታዊ ልዩ ጥቅም ለመወሰን የወጣ አዋጅ ” jedhu baasuun ni yaadatama. 130/1999 kwt. Lafa Oromoo naannoo Finfinnee akka lakkobsa Itiyoophiyaatti bara 1995 fudhatameef itti gaafatamaan Obbo Abbaay Tsehaayyee fi kaampaanii isaan keessaa harka qabani dha jedhan. labsii qaamolee raawwachiiftuu oromiyaa hundeessuf ba'e 144/2001 fi. Ijoolleen dabaree dabareen kaatetoo akkuma inni jedhe sanitti, bakka irraa dhufte himatte. Ibsa Master Pilanii Finfinnee Ilaalchisee Dhaaba Kallacha Walabummaa Oromiyaa (KWO) irraa kenname. Egaa kana booda, Minilik Inxooxxoo dha gad bu’e magaalaa isaa Finfinne irratti ijaarachuu kan danda'e. 30) "Sadarkaa Magaalaa" jechuun labsii lakk. Fuula I Labsii Lak. Ebla 30, 2017 Abdii Boruutiin Finfinnee (Google) Dhiyoo kana faayidaa addaa naannoon Oromiyaa Finfinneerraa qabu ilaalchisee mootummaan Wayyaanee labsii mata dureen isaa “የኦሮሚያክልል በፊንፊኔ/አዲስ አበባ ላይያለውን ሕገ–መንግስታዊ ልዩጥቅም ለመወሰን የወጣ አዋጅ” jedhu baasuun ni yaadatama. Akkuma beekamu magaalonni Oromiyaa hedduun teessoo waraana Nafxanyaa ta'uudhaan bu'uerraffaman. "Kaleessa magaalaa Awwadaayitti namichi ajjechaa raawwate to'annoo jala oole" jedha,madii oduu motumaa nanoo oromiyaa. WMM/Lafaa Bul/M/Adoolaa Woyyuu. 18) "Lafa Magaalaa" jechuun lafa daangaa bulchiinsa magaalaa keessatti argamu jechu dha. Mul'ata Bara 2012tti N/ Oromiyyaatti. Obbo Darrasaa Tashoomee mana jireenyaa Lakk. 46/2001 (Fooyya'iinsa Labsii Lak. “Lafa bowwaa” jechuun lafa bishaaniin yookiin sababa biraatiin miidhamee eegumsaa fi kunuunsa barbaadu jechuudha. 721/2004tiin jijjirraa maqaa waan raawwanuuf qaamni mormu yoo jiraate, guyyaa beeksifni kun bahee jalqabee guyyaa 20keessatti yoo hin dhiyaatiin waliigaltee dhiyaate fudhannee kan mirkanneesinuuf tauu ni beeksifna. Steediyoomii guddicha magaalattiin qabdu fuuldura karaa Lagahaar irraan gara Magganaanyaa dhaqu irratti argama. Hoggantoota Paartii OFC ilaalchisee ,namootni kun to 'annoo Mootummaa Naannoo Oromiyaa jala akka hinjirre beekamuu qaba. Maqaan Galma kanaa akkuma mataduree irraa mul'atu Jiddu gala Galma Aadaa OROMOO magaalaa Finfinnee jedhama. Interview with B/G Kamaal Galchuu, Leader of the Oromia National Party (ONP) - in Amharic via LTV. 130/ 1999," jedhamee waamamuu ni danda' a. Akka hubatamuuf, yeroo Obbo Elemoo Qilxuu humna hamma tokko fudhatee Oromiyaa dirree bahaa seenu, Addi Bilisummaa Oromoo magaalaa Finfinnee keeysatti bara 1973 keeysa qaata lafa jala dhooksaan ykn icctiin ijaaramee ture. ‏‎Mul'ata Bara 2012tti N/ Oromiyyaatti Dandeetti. Cancel anytime. Labsii kana boodas miseensota amanamoo wayyaanee kan tahan Godinaalee Oromiyaa kanneen akka Harargee, Baalee, Arsii, Wallaggaa, Shawaa Bahaa, Iluu Abbaa Booraa fi Jimmaa keessaa murna amanamaa TPLF taheen hojii irraa ari’amaniiru. 1998-1999. Magaalaan kun Finfinneerra gara dhihaattii Kiilomeetira 125 fagaattee argaamti. Labsii qindaawaa magaalaawwan Oromiyaa Caffee Oromiyaatiin karoorfamee turee fi, mastar pilaanii Finfinnee ilaalchisuun, bakka gara garaatti mormiin jabaan dhagahamaa jira. Kanneen hojii keessa hin jirre lafa fudhatan kaayyoo fudhataniif dhiisanii kaayyoo biraatiif kanneen oolchan, dalleessanii misooma malee teechisaa waan turaniifi sababoota naannoo faaluutiin tarkaanfiin garaagaraa irratti fudhatamaa tureera. Boodarras mootummaan cehuumsaa hafee gara sirna heeraatti erga jijjiiramee booda heerota mootummaa Federaalaa bara 1987 bahee fi kan Mootummaa Naannoo Oromiyaatiin irra deebiin hundaa’aniiru. The Oromo Community Association of South Australia-OCASA was established on the ninteenth day of June 2002 incorporated under the Association Incorporation Act 1985. Qe'ee Tufaa Munaa, Qajeelaa Dooyyoo, Abeebee Tufaa, Guddataa Araddoo, Jamoo Dabalee, Soraa Lomee, Galatee Asheetee, Axaalee Jaatanii fi Shubbuu Ejersaafaati. fi magaalaa, magaalaa fi baadiyyaa cimsuudhaan misooma ariifachiisaa ummanni sadarkaa sadarkaan irraa fayyadamu mirkaneessuuf; Akkaataa Heera Mootummaa Naannoo Oromiyaa Fooyya’ee Bahe Labsii Lak. Faaksii: +251115500640. Finfinneen Lafa Oromoo ti! ADDA BILISUMMAA OROMOO. Biyyakoo Oromiyaa yaa haadha uummata hedduu Lammii sabakeetiif tokkkummaan kan yaadduu Teessumni lafakee nama kan hawwatuu Ana qofa miti hunduu si jaallatu Seenaan sin dagatu waa'ee kee qorataa Lammiin Addunyaayuu baay'ee sigaafataa Albuudi lafakee beektoota hawwataa Hayyoota hedduutu waa'eekee dubbata Nu duwwaayyuu miti ormuu siin jiraataa Biqilaan lafakee nama gammachiisaa Misoomni. "ltti fayyadama Lafaa," jechuun Iafa kunuunsuudhaan haala itti fufiinsa qabuun faayidaa ol' aanaadhaaf akka 00111 sirna ittiin taasifamudha. Oromia NRS Laws. The future of live TV with 70+ channels. Gaalalle ilaalla Lafa seenaa dhaqna. 99/1997 Labsii Kaffaltii Itti Fayyadama Lafa Baadiyyaafi Gibira Galii HojiÑonnaa Mootummaa Naannoo Oromiyaa Irra Deebi'uun Fooyyessuuf Bahe Fuula I Labsii Lak. Its main objectives are to provide a service that assists the settlement& welfare needs, promote cultural diversity,assist the socio-cultural settlement of Oromo community in South. Magaallan gugguddoon biraa Oromiyaa keessatti argaman Adaamaa, Amboo, Asallaa,Bishooftuu, Dambidoolloo, Fiichee, Gimbii,Gobbaa, magaalaa Jimmaa, Mattuu, Nagallee Booranaa, Naqamtee, Shaashamannee fi Walisoodha. Maqaan Magaalaa tokkoo fedhii fi waliigaltee jiraattota magaalichaatiin jijjirama inni jedhu aangoo Caffeen Oromiyaa kan dhiibuu fi Caffeen Oromiyaa labsii heera naanichaa fi mirga caffee dhiibu akka baase illee tumaan labsii kanaa ni mullisa. 1ffaa 4 (Nifaas silki Laaftoo, Eekkaa, Kolfeefi Gullallee) bara barnootaa 2010 akka saaqamuu danda'amutti baajeta waliigalaa Qr. Kutaalee magaalaa Finfinnee 10 keessatti manneen barnootaa afaan Oromoo ijaaruuf sochiin kan taasifamaa jiru yommuu ta'u; kanneen keessaa kutaalee magaalaa 4 manneen barnootaa sad. "ltti fayyadama Lafaa," jechuun Iafa kunuunsuudhaan haala itti fufiinsa qabuun faayidaa ol' aanaadhaaf akka 00111 sirna ittiin taasifamudha. Faaksii: +251115500640. Faayidaa addaa naannoon Oromiyaa magaalaa Finfinneerraa argattu ilaalchisee wixineen labsii qophaa'e ifoome. Cancel anytime. Akkuma beekamu magaalonni Oromiyaa hedduun teessoo waraana Nafxanyaa ta’uudhaan bu’uerraffaman. A leaked legislative document: TPLF's baby candy for Oromia: Is it the question of Freedom or Question of Addis Ababa May 3, 2017. Obbo Darrasaa Tashoomee mana jireenyaa Lakk. Namoonni argan BBC'tti akka dubbatanitti har'a ganama magaalaa Finfinnee kutaa. Mootummaan abbaa irree wayyaaneen bitamtoota OPDO fayadamuun magaalaa Finfinnee fi magaaloota naannoo Finfinnee jiran,lafa Oromiyaa fi seenaa, aadaa, eenyummaa Oromoo ba’laa irra buqisaa jiru. :::!) '"Lafa," jechuun lafa baadiyyaafi magaalaa naannoo Oromiyaa keessalli argamu jechuudha. YAA'II SEENA QABEESSA Yaa'iin Abbootii Seeraa sadarkaa Naannoo fi sadarkaa Godinaatti yoo xiqqaate waggaatti si'a tokko gaggeeffamuu akka qabu Labsii Gurmaa'ina, Aangoo fi Hojii Manneen Murtii Oromiyaa Irra Deebiidhaan Murteessuuf Bahe Labsii Lak. "Tokkummaan humna" "Qabsoon bilisummaa oromoo cimee galma gahuu kan danda'u yoo tokkummaa qabaannee fii walii galteen mirga abbaa biyyummaa oromiyaa falmanne duwwaadha. Magaalaan Amboo naannoo Oromiyaa godina Shawaa Dhihaa kessatti argamti. Labsiin sun kan ba'e magaalaa Finfinnee fi master magaalaalee addaa Oromiyaa hojii irra oolchuuf akka ta'e lammiiwwan gaaffii kaasan itti amanu. Wixineen Labsii Keeyyata 49(5) hiikuuf qophaaye dantaa Oromiyaan Finfinnee irrraa qabdu kan dhabamsiisu malee kan eegsisu miti. Kanaafuu yoo dhuguma akka jettan gorsa namaa dhagahuu qabdu yoo ta'e, dogoggora labsii fooyya'e kanaa sirreessuuf aangoo qabaattan, labsiin kun mirgaafi dantaa Oromoofi Oromiyaa dabarsee waan laatuuf akka. Nuti akkuma Shaggar dhufnee kutaa itti-ramadamne seenneen (kutaa 11-ffaa) barsiisaan keenya kan Afaan Amaaraa nu barsiisu: "ka'aatii maqaa keessan, magaalaa irraa dhuftanii fi mana barumsaa irraa dhuftan himaddhaa" nuun jedhe. 721/2004tiin jijjirraa maqaa waan raawwanuuf qaamni mormu yoo jiraate, guyyaa beeksifni kun bahee jalqabee guyyaa 20keessatti yoo hin dhiyaatiin waliigaltee dhiyaate fudhannee kan mirkanneesinuuf tauu ni beeksifna. Hoggantoota Paartii OFC ilaalchisee ,namootni kun to 'annoo Mootummaa Naannoo Oromiyaa jala akka hinjirre beekamuu qaba. 163/2003 keessaa sirna bulchiinsaafi misooma Iafa baadiyyaa fl magaalaa irra deebiidhaan gurmeessuun barbaachisaa ta'ee waan argameef; Misoomaa fi bulchiinsi Iafa magaalaa sirna odeeffannoo ragaa lafaa fi qabeenya. Akka hubatamuuf, yeroo Obbo Elemoo Qilxuu humna hamma tokko fudhatee Oromiyaa dirree bahaa seenu, Addi Bilisummaa Oromoo magaalaa Finfinnee keeysatti bara 1973 keeysa qaata lafa jala dhooksaan ykn icctiin ijaaramee ture. YAA'II SEENA QABEESSA Yaa'iin Abbootii Seeraa sadarkaa Naannoo fi sadarkaa Godinaatti yoo xiqqaate waggaatti si'a tokko gaggeeffamuu akka qabu Labsii Gurmaa'ina, Aangoo fi Hojii Manneen Murtii Oromiyaa Irra Deebiidhaan Murteessuuf Bahe Labsii Lak. Egaa kana booda, Minilik Inxooxxoo dha gad bu'e magaalaa isaa Finfinne irratti ijaarachuu kan danda'e. Mootummaan Wayyaanee jalqaba bara 2008 keessa godina addaa Oromiyaa kan jedhu uumuun Oromoota akaakayyuu fi abaabayyuun laficha irra jiraataa turan buqqisuun shiraan maqaa 'misooina' jedhuun lafa Oromoo humnaan saamee towannaa isaa jala galchee jira. Faaksii: +251115500640. Maqaan Magaalaa tokkoo fedhii fi waliigaltee jiraattota magaalichaatiin jijjirama inni jedhu aangoo Caffeen Oromiyaa kan dhiibuu fi Caffeen Oromiyaa labsii heera naanichaa fi mirga caffee dhiibu akka baase illee tumaan labsii kanaa ni mullisa. Obbo Isheetuu Dassees Labsii Lak. hawaasota magaala Finfinnee fi naannoo ishee jiran hawaasa akka Galaan, Gulallee, Abbichuu, Tulamaa fi knf irratti seenaa ummatoota kanaa balleessuuf. Labsii kana boodas miseensota amanamoo wayyaanee kan tahan Godinaalee Oromiyaa kanneen akka Harargee, Baalee, Arsii, Wallaggaa, Shawaa Bahaa, Iluu Abbaa Booraa fi Jimmaa keessaa murna amanamaa TPLF taheen hojii irraa ari’amaniiru. 99/1997 Labsii Kaffaltii Itti Fayyadama Lafa Baadiyyaafi Gibira Galii Hojii Qonnaa Mootummaa Naannoo Oromiyaa Irra. 163/2003 keessaa sirna bulchiinsaafi misooma Iafa baadiyyaa fl magaalaa irra deebiidhaan gurmeessuun barbaachisaa ta'ee waan argameef; Misoomaa fi bulchiinsi Iafa magaalaa sirna odeeffannoo ragaa lafaa fi qabeenya. jiraachuu ifatti karaa media of harka qabuun labsii dabarfatee jira, Sochii kana dhaabsiisuu fi bulchiinsa Magaalaa finfinnee to'achuuf, qabeenya uummata Oromoo saaminsa irraa hambisuuf, fi Oromoon nagaan qee'eef qabeenyaa isaa irratti abba biyyummaa isa akka mirkaneeffatuuf bakka jirru maraa halduree tokko malee maqaa. Akkuma labsii lakk. Ijoolleen dabaree dabareen kaatetoo akkuma inni jedhe sanitti, bakka irraa dhufte himatte. Baayyinni ummata Oromiyaa miliyoona 40tti tilmaamama. Waggoota 26 darbaan faayedaan addaa naannoo Oromiyaa irra argattu kun seeraan osoo adda hin bahiin tureera. Ummata Oromoo kan eega biyya seenan dammaqsaa turaniis maquma Adda Bilisummaa Oromootiin ture. TV Oromiyaa is a satellite television station from Adama, Ethiopia, providing News shows. Mata-dupe gabaabaa Labsiin kun Labsii "Abbaa Taayitaa Daandii Baadiyyaa Oromi) aa dhaabuuf Lakk 11/1988" jedhamee —aamamuu ni danda'a. Kan magaalaa kan taate E-Mail Snow Alert kana irraa ibsa dhimma labsii Sardama Cabbii fi seera lafa konkolaataa dhaabanii argachuu ni dandeessa. Bal'inna lafaan Kuubaa, Bulgaariyaa, Xaaliyaanii fi Ingliziin yoo walitti dabalaman hamma Oromiyaa hin gayan. Onkoloolessa 12,2015 Finfinnee Sochiin Dargaggoota Oromoo Biyyoolessaa (Qeerroon Bilisummaa Oromoo) Labsii Master Plan. ''Lafa haftee Bosonaa" jechuun lafa baadiyyaa bosonni uumamaa irraa manca'ee. The Oromo Community Association of South Australia-OCASA was established on the ninteenth day of June 2002 incorporated under the Association Incorporation Act 1985. "Harargee bahaa magaala Qarsaa lafa raaree tan qotee bulaan kumaa tamatti lakkaa wamu ganama horii irratti gadi bobaasu ani karameetriin hangana ja'ee hinbeekuu yooxiqaate lafa sana haxurasaatiin naanawuun miilaan daqiiqaa 40 olnamatti nifudhata garuu kan nama ajaa'ibu wanti OPDO ja'aniintun Abaa qabeenyaa tigree tokkof kananii inniis kuduraa irratti oomishee ganamaafi galgala makiinaa. CAFFEE: Adoolessa 26/2010 Caffeen Wixineewwan Labsii sadii irratti marii uummataa /Public Hearing/ Dilbataafi Sanbata dhufu qaamolee hawaasaa waliin ni gaggeessa. Ergamtichi Muktaaris qaanii fi sodaa tokko malee akka qonnaan bulaa Oromoo buqqisee abbootii qabeenyaa jalee fi waayiloota wayyaanee tahan kanaaf kennu waadaa galeera. Its main objectives are to provide a service that assists the settlement& welfare needs, promote cultural diversity,assist the socio-cultural settlement of Oromo community in South. 179/2005 Labsii Ejansii Misoomaafi Maanaaji-mantii Lafa Magaalaa Mootummaa Naannoo Oromiyaa Hundeessuuf Bahe Sagantaalee, imaammata misoomaafi maanaajimantii lafa magaalaa keessatti ibsaman hojiirra oolchuudhaaf haala qindaa’een hogganuun barbaachisaa ta’ee waan argameef; Magaalota naannichaa keessatti sirna. Mata Duree Gabaabaa Labsiin kun "Labsii Magaalota. labsii ejansii misoomaa fi manaajimantii lafa magaalaa mootummaa naannoo oromiyaa hundeessuuf bahe. FIIGICHA IRREECHA MAGAALAA FINFINNEE IRRAATTI ARTISTI FUNYEEN NAMOONNI HUMNA JAJJABEESITUU. 130/ 1999," jedhamee waamamuu ni danda' a. Akka hubatamuuf, yeroo Obbo Elemoo Qilxuu humna hamma tokko fudhatee Oromiyaa dirree bahaa seenu, Addi Bilisummaa Oromoo magaalaa Finfinnee keeysatti bara 1973 keeysa qaata lafa jala dhooksaan ykn icctiin ijaaramee ture. Holqi Soof-umer bakka itti argamni isaa Finfinnee irra 540km, magaalaa Roobee irraa 110km. Caffeen Oromiyaa torbee wal ga'ii geggeesseen labsii kana keessaa sadii haqee jira. OROMIYAA MAGALATA Gatiin Tokko Unit Price QABEENTAA Labsii Lak. According to Opride, International human rights advocacy group Amnesty International are the latest to condemn the Ethiopian government's rounding up of 3000 people over the past ten days. Labsii qindaawaa magaalaawwan Oromiyaa Caffee Oromiyaatiin karoorfamee turee fi, mastar pilaanii Finfinnee ilaalchisuun, bakka gara garaatti mormiin jabaan dhagahamaa jira. Labsiin Lafa Magaalaa 'Liiziin' qabachuu (721/2004) akkuma Labsii farra shoroorkessummaa (652/2009) Oromoota dhabamsiisuu irratti kan xiyyeeffate ture. Magaalaan Amboo naannoo Oromiyaa godina Shawaa Dhihaa kessatti argamti. 43/1993 "Labsii Abbaa Taayitaa Misooma Qabeenya Uumamaa fi Eegumsa Naannoo Oromiyaa Hundeessuuf Bahe. Faayidaa addaa naannoon Oromiyaa magaalaa Finfinneerraa argattu ilaalchisee wixineen labsii qophaa'e ifoome. (The Horn Post) — On Wednesday, Nov. "Labsii" jechuun labsii Bulchinsaa fi ittifayyadama lafa baadiyyaa Naannoo Oromiyaa Lakk. Mootummaan abbaa Irree Wayyaanee bulchiinsa magaalotaa Oromiyaa fi saaminsa qabeenyaa uummataa Oromoo fi uummaata Oromoo qe'eef qabeenyaa irraa buqqisuuf bifa haaraan karoorfatee sochii irra jiraachuu ifatti karaa media of harka qabuun labsii dabarfatee jira, Sochii kana dhaabsiisuu fi bulchiinsa Magaalaa finfinnee to'achuuf, qabeenya uummata. Haaluma kanaan wixineen labsii Gurmaa'iinsa, Aangoo fi Hojii Manneen Murtii Oromiyaa irra deebiin murteessuuf qophaa'e labsii lakk. Qonnaan bultootni Oromoo miliyoonotaan. Kanuma waliin WBOn gama isaatiin tarkaanfii of ittisuu irratti. Faayidaa addaa naannoon Oromiyaa magaalaa Finfinneerraa argattu ilaalchisee wixineen labsii qophaa'e ifoome. Lafa Magaalaa" jechuun lafa maastar. Note: Citations are based on reference standards. Wixineewwan labsii qaamolee hojii mootummaa raggaasisuu qofa osoo hin ta'iin hojiirra oolmaasaatiifis hojjechuun gahee miseensota caffichaa akka ta'es Obbo Isheetuun hubachiisaniiru. Murni ergamtoota wayyaaneetiin gutame kun tibba kana ergamaa wayyaanee kan maqaaf Pireezidaantii naannoo Oromiyaa jedhamu Muktaar Kadirii sabboontotaa fi barattoota Oromoo ajjeesisuu, hiisisuu fi akka dararaman gochuu keessatti adda durummaan hiriiree jiru ofundura oofuun daawwannaa gaggeessaa tureera. Magaalaa Finfinnee Kutaa Magaalaa Qiirqoos, Mooraa Bulchiinsa Mootummaa Naannoo Oromiyaa Keessa. Lafa qonnaa isaa dhabe taanaan oomisha oomishuu hin danda`u. hidhamiinsa magaalaa fi magaalaa, magaalaa fi baadiyyaa cimsuudhaan misooma ariifachiisaa ummanni sadarkaa sadarkaan irraa fayyadamu mirkaneessuuf; Akkaataa Heera Mootummaa Naannoo Oromiyaa fooyya'ee bahe Labsii Lak. 19) "Lafa" jechuun lafa baadi-yyaa fi magaalaa naannicha keessatti argamu jechu dha. Labsii Gumii Bulchiinsa Abbootii Seeraa Oromiyaa Irra Deebi'anii Hundeessuuf Bahe. Ambo magaalaa Oromiyaa gara dhihaatti aanaa Amboo keessatti argamtu. Mata Duree Gabaabaa. Saamicha Guddaa! Lafa Maqaa Investimentiin Abbaaduulaa Gammadaa Bulchiinsa Magaalaa Laga Xaafoo Laga Daadhii irraa Saamaa Turee fi Jiru. 1998-1999. Kanaafuu, EMMLMO aangoo fi gahee hojii labsii fi dambii ibasameen kennammeef bu'uura godhachuun magaalota Bulchiinsa Mootummaa Naannoo Oromiyaa hunda keessatti sirna misoomaa fi manaajimentii lafa magaalaa ammayyaa'aa, milkaa'aa ta'een ragaa qindaa'aa teeknooloojiin deeggaramee, misooma Lafaa magaalaa pilaaniin hoogganuun, dabarsa. YAA’II SEENA QABEESSA Yaa’iin Abbootii Seeraa sadarkaa Naannoo fi sadarkaa Godinaatti yoo xiqqaate waggaatti si’a tokko gaggeeffamuu akka qabu Labsii Gurmaa’ina, Aangoo fi Hojii Manneen Murtii Oromiyaa Irra Deebiidhaan Murteessuuf Bahe Labsii Lak. Kanuma waliin WBOn gama isaatiin tarkaanfii of ittisuu irratti. Kana dura garuu, yeroo chaarta keessaa bahan waraanni bilisummaa Oromoo hedduun waan wal-hin beekneef bakka hedduutti waan shakkaniif humna itti dabalamu dhabee lafa hedduu keessa naanna'aa ture. WMM/Lafaa Bul/M/Adoolaa Woyyuu. Qe'ee Tufaa Munaa, Qajeelaa Dooyyoo, Abeebee Tufaa, Guddataa Araddoo, Jamoo Dabalee, Soraa Lomee, Galatee Asheetee, Axaalee Jaatanii fi Shubbuu Ejersaafaati. Ibsa Master Pilanii Finfinnee Ilaalchisee Dhaaba Kallacha Walabummaa Oromiyaa (KWO) irraa kenname. Yeroo ammas kutaalee Oromiyaa gara Dhihaa, Gidduugaleessaa fi Oromiyaa bakkoota heddduutti mootummaan Waraana bobbaasuun uummata keenya shororkeessa waan jiruuf adamoofi yakkaa waraanaa nurratti aggaamamuu kamiyyuu of irraa qolachuufi ofirraa kan ittifnu ta'uu ni hubachiifna. Maqaan Magaalaa tokkoo fedhii fi waliigaltee jiraattota magaalichaatiin jijjirama inni jedhu aangoo Caffeen Oromiyaa kan dhiibuu fi Caffeen Oromiyaa labsii heera naanichaa fi mirga caffee dhiibu akka baase illee tumaan labsii kanaa ni mullisa. Dhumarrattis Labsii hojjettoota Mootummaa Naannoo Oromiyaa Lak. "Lafa bowwaa" jechuun lafa bishaaniin yookiin sababa biraatiin miidhamee eegumsaa fi kunuunsa barbaadu jechuudha. Oromia National Regional State Laws labsi liisii lafa magaalaa oromia. jiraachuu ifatti karaa media of harka qabuun labsii dabarfatee jira, Sochii kana dhaabsiisuu fi bulchiinsa Magaalaa finfinnee to'achuuf, qabeenya uummata Oromoo saaminsa irraa hambisuuf, fi Oromoon nagaan qee'eef qabeenyaa isaa irratti abba biyyummaa isa akka mirkaneeffatuuf bakka jirru maraa halduree tokko malee maqaa. gov) dhaqii laali. Karoorri Motummaan Wayyanee Dhaloota isaa irraa kaasee Ummata Oromoo fi Cunqurfamoota Sabaa fi Sabllamoota Etoophia keessaa jiraatan jireenya lafa isaanii irraa buqqisee hiyyoomsuudhan qabeenya isaanii saamee humna isaa yeroo irraa gara yerootti. Xurree Keebilaa 14, 79 ykn KBEM-FM (88. Mootummaan sirna cunqursaa abbaa irree wayyaanee kufaatiin isaa haalaan jala ga,uusaa erga guutummaatti mirkaneeffateen booda yakka duguuggaa sanyummaa isaa dhumaa uummata oromoorratti erga labsee. 56/1994, 70/1995 103/1997 Irra Deebiidhaan Fooyyessuuf Bahe Labsii Lak. Kanaafuu, EMMLMO aangoo fi gahee hojii labsii fi dambii ibasameen kennammeef bu’uura godhachuun magaalota Bulchiinsa Mootummaa Naannoo Oromiyaa hunda keessatti sirna misoomaa fi manaajimentii lafa magaalaa ammayyaa’aa, milkaa’aa ta’een ragaa qindaa’aa teeknooloojiin deeggaramee, misooma Lafaa magaalaa pilaaniin hoogganuun, dabarsa. Biiroolee Oromiyaa Finfinnee kesessatti hojjachaa jiran, gamoowwaan namoota dhuunfaa, mana amantaa Ortodoksiifi mootummaa irraa kireeffachuu dhiisanii bilisaan fayyadamuu yookiin lafa fudhatanii gamoo ijaarrachuu qabu!.